Môže sa stať Slovensko krajinou pre mladých?

Vo štvrtok, 30. novembra sme prijali pozvanie Rady mládeže Slovenska na verejnú diskusiu. Hlavnou témou diskusie bola otázka – Môže sa stať Slovensko krajinou mladých?

Rada mládeže Slovenska uskutočnila reprezentatívny prieskum v krajinách Vyšehradskej skupiny ( Slovenská republika, Česká republika, Poľská republika, Maďarská republika). Cieľom prieskumu bolo zistiť vzťah mladých ľudí k domovskej krajine prostredníctvom otázok týkajúcich sa napr. dôvery k štátnym inštitúciám, angažovanosti v dobrovoľníckych aktivitách, či voľby opustiť krajinu.

V rámci prezentácie sme boli konfrontovaní s výsledkami prieskumu zo Slovenskej republiky. Zistenia boli skutočne zarážujúce. Drvivá väčšina respondetov absolútne neverí štátnym inštitúciám. Z krajín V4 sme dokonca dopadli najhoršie, čo sa týka práve tejto otázky.

Ďalšou nepríjemnou správou bola odpoveď mladých ľudí na otázku – Plánujete/Chceli by ste v horizonte 3 rokov opustiť svoju krajinu a usadiť sa v zahraničí? Až tretina odpovedala kladne, tj. Áno, plánujem odchod z krajiny.

Naopak pozitívne výsledky prieskumu mali súvis s úrovňou najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Väčšina vysokoškolsky vzdelaných respondentov mala skúsenosti s dobrovoľníckou aktivitou, vďaka ktorej mali možnosť viac preniknúť do problematiky fungovania štátnej správy.

Čo však prieskum neukázal bola napríklad reálna, empirická skúsenosť mladých ľudí s fungovaním inštitúcii. Nedá sa jasne identifikovať, aký veľký vplyv má na vzorku respondentov vplyv médii, politických subjektov či rodiny a na koľko majú na túto problematiku vybudovaný vlastný názor. Zároveň sa nedá určiť, aké množstvo mladých ľudí do zahraničia aj reálne odíde, kedže otázka sa týkala túžby odchodu v horizonte troch rokov.

Výsledky prieskumu sú však skutočne alarmujúce a mali by podnietiť verejnosť a politické subjekty zamyslieť sa nad fungovaním krajiny, v ktorej sa mladý človek necíti byť potrebným. Dlhodobé ignorovanie potrieb mladých ľudí vedie k apatii voči spoločensko-politickému dianiu a k prikláňaniu sa k radikálnym hnutiam, ktoré ponúkajú ľahké riešenie na komplikované problémy. Alebo k definitívnemu zanevretiu na nefungujúcu spoločnosť v rodnej krajine, zavŕšenému imigráciou s víziou kvalitnejšieho profesionálného i súkromného života.

Autor článku: Martin Filipovič, KDMS

You may also like...